Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/cykelfaergen.com/public_html/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 77

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/cykelfaergen.com/public_html/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 87
Befordringsbestemmelser - Cykelfærgen
Warning: Creating default object from empty value in /var/www/cykelfaergen.com/public_html/wp-content/plugins/checkfront-wp-booking/checkfront.php on line 71

Handelsbetingelser & Befordringsbestemmelser

 1. Anvendelsesområde
  Disse befordringsbestemmelser (”Befordringsbestemmelserne”) finder anvendelse på aftalen (”Aftalen”), der er indgået mellem Cykelfaergen.com (”Rederiet”) og passageren om befordring af passageren, inklusive dennes evt. cykel og bagage mv., ved Rederiets udstedelse af en billet herfor (”Billetten”).Transporten er underlagt de almindelige regler i dansk ret for befordring af passager ad søvejen, herunder Sølovens kapitel 15 og 15a, samt forordning nr. 1177/2010 af 23. april 2010 om passagerrettigheder ved sørejser (skibspassagerrettighedsforordningen) og forordning nr. 392/2009 af 23. april 2009 om passagerrettigheder ved ulykker under søtransport (Athen-forordningen). Der henvises herom til de af Søfartsstyrelsens udfærdigede resumeer om skibspassagerrettighedsforordningen, jf. dennes art. 7, som finder anvendelse på Aftalen, hvis ikke andet fremgår.
 2. Billetter
  Alle billetter er standard enkeltbilletter. De kan ikke ændres eller refunderes, hverken helt eller delvis, medmindre der er grundlag herfor i reglerne om forsinkelse, aflysning og befordring af handikappede og bevægelseshæmmede, jf. pkt. 12, 27 og 29 nedenfor. Billetter kan overdrages til anden/andre personer under samme købs betingelser som angivet på den oprindelig betalte faktura (dvs til samme afgang) såfremt dette er skriftligt meddelt Rederiet per email til hej@cykelfaergen.com 24 timer før afgang.
 3. Billetbestilling
  Alle billetter sælges online på hjemmesiden cykelfaergen.com.
  Det er også muligt at være “stand-by” og komme med, hvis der stadig er plads. I sådan tilfælde betales kontant ombord.
 4. Betaling af billet
  Billetter betales med kreditkort ved bestilling online. Det er også muligt at betale kontant ombord.
 5. Persondata
  Passageren accepterer ved disse Befordringsbestemmelser, at de personrelaterede data, der (Rederiet) som led i bookingen, lagres, forarbejdes og bruges med henblik på at indgå, gennemføre og afslutte Aftalen (Billetten), samt til kundeservice og til opfyldelse af lovgivningsmæssige forpligtelser i forbindelse med befordringen. Oplysningerne lagres i op til 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.Passageren accepterer ligeledes, at sådanne data videregives til myndigheder udelukkende med henblik på opfyldelse af de nævnte formål. Rederiet opbevarer alle oplysninger, passageren oplyser i forbindelse med booking. Har passageren ønske om indsigt i eller indsigelse mod brugen af oplysningerne, kan Rederiet kontaktes på email hej@cykelfaergen.com.
 6. Mødetid og check-in
  Senest 20 minutter før planmæssig afgang fra Dragør og Limhamn. Det er passagerens eget ansvar at være ankommet til check-in til tiden som angivet i Billetten.Passagerens krav på befordring bortfalder, hvis passageren ikke har gennemført check-in på det påkrævede check-in-tidspunkt, idet passageren ikke kan kræve refundering af billetprisen. Hvis færgens afgang er forsinket, bortfalder passagerens ret til befordring, såfremt passageren ikke indfinder sig så rettidigt, at man under normale omstændigheder ville kunne gå ombord rettidigt, og færgens reglementerede drift i øvrigt ikke ville blive bragt i fare ved passagerens forsinkede ombordstigning.For handikappede og bevægelseshæmmede henvises til pkt. 12 nedenfor.
 7. Afgangs- og ankomsthavne
  Dragør: Kør mod Færgevej 4, 2791 Dragør, til Lodsstationen. Hold til venstre ud ad kajen cirka 75 meter til du ser et stort Cykelfærge logo på kølecontainer foran dig.
  Limhamn: Kør til kajen udenfor Limhamns Fiskerøgeri, sving ind fra Strandgatan 17 og følg beach flagene.
  (Cykelfärjan avgår från piren utanför Limhamns fiskrökeri, sväng in från Strandgatan 17 och följ flaggorna. Betalparkering finns i närheten).
 8. Billetkontrol
  Passagerer skal fremvise Billetten inden rejsen, enten udskrevet eller direkte på telefon eller tablet.
 9. ID kontrol for indrejse i Sverige
  I det omfang der er indført grænsekontrol ved indrejse til Sverige, skal passageren, medmindre andet oplyses fremvise pas, kørekort eller lignende billede-id ved ombordstigning.Rederiet er i sådant tilfælde berettiget, men ikke over for passageren forpligtet, til at undersøge, om passageren opfylder de pågældende indrejsebetingelser, forud for – og under – overfarten.
 10. Manglende gyldig ID
  Såfremt der måtte være indført grænsekontrol ved indrejse til Sverige er Cykelfaergen.com berettiget til at nægte at befordre passageren, hvis ikke passageren præsenterer de påkrævede dokumenter i fuldt omfang og/eller ikke opfylder de gældende regler for indrejse.Børn under 18 år kan undlade at forevise billed-ID, hvis de er i følge med en forælder eller værge, som kan forevise gyldigt billede-ID. Kontrolløren skal efter bedste evne foretage et skøn, om personen, der foreviser gyldig legitimation, er forælder til barnet, og om barnet er under 18 år.Nægtes passageren indrejse, fordi han ikke er i besiddelse af de påkrævede rejsedokumenter eller af anden grund ikke opfylder indrejsereglerne, har passageren intet krav på videre-/tilbagebefordring over for Rederiet. Rejser passageren videre eller tilbage med Rederiet, har Rederiet, hvis Rederiet alligevel befordrer passageren, krav over for passageren på betaling af billetprisen for disse ekstra strækninger. Er Rederiet, hvis passageren nægtes indrejse, lovmæssigt forpligtet til at afholde omkostningerne i forbindelse med passagerens videre-/tilbagebefordring eller til selv at udføre denne videre-/tilbagebefordring, har Rederiet over for passageren et krav på godtgørelse af omkostningerne hertil.
 11. Kontrol af passageren og dennes cykelbagage
  Såfremt Rederiet er forpligtet til at foretage videregående kontroller og tiltag på et havneområde og/eller færgen i henhold til gældende nationale eller internationale sikkerhedsbestemmelser, herunder ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code), f.eks. hvis der er et forhøjet trusselsniveau, skal passageren erklære sig indforstået hermed. Er passageren ikke villig til at medvirke til gennemførelsen af sådanne kontroller, mister passageren samtlige krav på befordring og erstatning.Rederiet er herudover berettiget til at kontrollere passagerens baggage for at påse overholdelse af øvrige sikkerhedsmæssige forskrifter, og om bagagen indeholder tilladt gods, jf. pkt. 15 nedenfor.
 12. Handikappede og bevægelseshæmmede
  Passagerer, som er handikappede og/eller bevægelseshæmmede, og som på grund heraf kræver særlig assistance inden, under eller efter rejsen, skal give meddelelse herom til Rederiet senest 48 timer inden afrejsetidspunktet og gerne i forbindelse med reservation af rejsen. Hvis ikke dette sker, kan Rederiet ikke garantere Passageren mulighed for at stige ombord, og kan i visse tilfælde være tvunget til at nægte Passageren at stige ombord i overensstemmelse med skibspassagerrettighedsforordningen.Førerhunde og lignende ledsagerhunde (f.eks. arbejdshunde og hunde, som tjener psykoterapeutiske formål), som ledsager passagerer med handicap, befordres gratis og uden transportbur på færgen. Det er en forudsætning for befordring, at der foreligger dokumentation for den medicinske nødvendighed.Passagerer, som er handikappede og/eller bevægelseshæmmede, og som ønsker særlig assistance, skal indfinde sig (sammen med evt. ledsagerhund og medhjælper) på det af Rederiet angivne sted på det af Rederiet anførte tidspunkt, hvilket er højst 60 minutter inden færgens afgangstidspunkt, eller, hvis et ombordstigningstidspunkt ikke er angivet, senest 60 minutter før afgangstidspunkt som angivet i Billetten.Der henvises herudover til Søfartsstyrelsens resume af skibspassagerrettighedsforordningen.
 13. Uledsagede børn og mindreårige
  Befordring af uledsagede børn under 14 år er ikke tilladt.Befordring af uledsagede børn mellem 14 til 17 år kan finde sted, såfremt Rederiet modtager en skriftlig tilladelse til befordringen fra en person, der har forældremyndigheden, samt hvis den eventuelle påkrævede indrejsedokumentation i øvrigt foreligger, jf. ovenfor. Rederiet fører ikke opsyn med uledsagede børn.Før rejsen påbegyndes, er Rederiet berettiget, men ikke over for passageren forpligtet, til at undersøge, om alderskravet er opfyldt og om en forældremyndighedsindehavers skriftlige samtykke foreligger. Der henvises desuden til punkt [ovenfor], der finder tilsvarende anvendelse på uledsagede børn.
 14. Cykel
  Alle billetter giver mulighed for at medbringe en gammeldags standardstørrelse cykel. Dette er inkluderet i billetprisen. Dvs. en cykel med to hjul, ingen påhængs/sidevogn og ingen form for ladcykel, Christiania-cykel, bullitt, osv. El-cykler af standard størrelse må gerne medbringes. Rederiet afgør diskretionært, om en cykel opfylder disse betingelser. Såfremt det ikke er tilfældet, må cyklen ikke medbringes.Ombord- og ilandkørsel af cykler sker på egen risiko og uden ansvar for Rederiet.Det er passagerens ansvar at placere og hjælpe med at surre egen cykel i henhold til besætningens anvisninger og det påhviler altid passageren at sikre sig, at cyklen er tilstrækkelig stabilt og sikret til at modstå almindelig forventelig søgang på overfarten.
 15. Bagage
  Der må medtages, hvad der kan betragtes som ”rimelig” cykeltursbagage, dvs. max to standardstørrelse cykeltasker og en back-pack (rygtaske) om bord. Herudover må der ikke medtages baggage udover handikappede og bevægelseshæmmedes særlige hjælpemidler.Under overførslen må der ikke medtages rejsegods, herunder håndbagage, og andet gods, som kan volde fare eller væsentlig ulempe for færgen, liv eller andet gods, herunder ingen af de stoffer og varer for hvilke overførsel iht. IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) ikke er tilladt.Det er herudover ikke tilladt at befordre bagage, som i øvrigt måtte være ulovligt i henhold til dansk eller svensk ret eller. Skydevåben, ammunition og våben af enhver anden art befordres ikke.
 16. Mad og drikke
  Rederiet tilbyder et udvalg af drikke til rimelige priser.
  Du må gerne medbringe egen mad og drikke ombord.
 17. Køb og Betaling af souvenirs
  Rederiet tilbyder køb af souvenir (den blå polo bluse med cykelfærgens logo). Denne betales kontant ombord.
 18. Adfærd ombord, øverste myndighed
  Passageren skal under befordringen forholde sig således, som en sikker og ordentlig færgedrift, passagerens egen sikkerhed samt hensynet til andre passagerer byder.Kaptajnen er øverste myndighed og har kompetence til at træffe afgørelse vedrørende den nautiske skibssikkerhed og afværgelse af farer ombord på færgen. Passageren skal følge anvisninger, som gives af besætningen og andre bemyndigede personer. Hvis reglerne for adfærd ombord overtrædes, er Rederiet berettiget til at tage alle nødvendige tiltag for at forhindre denne adfærd. Hertil hører også, at passageren kan sættes i arrest indtil nærmeste havn (herunder også havne uden for sejlplanen).
 19. Hunde og andre dyr
  Det er ikke tilladt at medbringe hunde og andre dyr under overfarten. Det gælder også dyr, der måtte bæres i håndtaske og skyldes blandt andet hensynet til andre passagerer med allergi. Se dog for ledsagerhunde mv. til handikappede og/ bevægelseshæmmede i pkt. 14 ovenfor.
 20. Knallerter, scootere og lignende
  Knallerter, scootere og lignende kan ikke medbringes ombord uden særlig tilladelse.
 21. Beskadigelse påført af passagerer
  Passagerens beskadigelse af Rederiets inventar og andres ejendele vil medføre erstatningsansvar over for Rederiet i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
 22. Affald
  Intet affald (herunder tomme dåser m.v.) må kastes overbord.
 23. Tyveri
  Enhver form for tyveri anmeldes til politiet.
 24. Hittegods
  Henvendelse vedrørende effekter glemt om bord på færgen bedes rettet til politiet. Rederiet afleverer glemte effekter snarest muligt til politiet. Glemte effekter, der er let fordærvelige, kasseres umiddelbart.
 25. Ansvarligt rederi
  Cykelfaergen.com v/ Stoltz ApS
  A. P. Møllers Allé 9c
  DK-2791 Dragør
  Web: Cykelfaergen.com
  Email: hej@cykelfaergen.com
  CVR: 32335209
 26. Rederiets ansvarsperiode
  Rederiet er med hensyn til erstatningsansvar for person- og tingsskade og forsinkelse fritaget for ansvar for tiden, før passageren går om bord, og efter at passageren er kommet i land. Rederiet er for forsinkelse af således alene ansvarlig for forsinkelse, mens passageren er ombord. Dette gælder dog ikke, idet omfang dette er i strid med skibspassagerrettighedsforordningens regler, jf. pkt. 27 nedenfor.
 27. Rederiets ansvar for forsinkelse
  Rederiet er alene erstatningsansvarligt for tab eller skade som følge af forsinkelse, hvis forsinkelse skyldes Rederiets fejl eller forsømmelse, idet erstatningen kan nedsættes, hvis passageren har medvirket hertil ved fejl eller forsømmelse, jf. dog nedenfor om skibspassagerrettighedsforordningen.Rederiets ansvar for tab som følge af forsinkelse af passageren er begrænset til SDR 4.150, mens Rederiets ansvar for forsinkelse af håndbagage, herunder cykelbaggage i pkt. 15 ovenfor, og for andet rejsegods, herunder cykler, jf. pkt. 14 ovenfor, er begrænset til henholdsvis SDR 1.800 og SDR 2.700.Såfremt Rederiet ikke har udvist forsæt eller grov uagtsomhed, gælder der en selvrisiko på SDR 20 per passager for tab som følge af forsinkelsen af nævnte rejsegods. Denne selvrisiko fratrækkes tabet.Der henvises herudover til sølovens kap. 15, der gælder, såfremt andet ikke er gyldigt aftalt ovenfor.Uanset ovenstående har passageren i henhold til skibspassagerrettighedsforordningen krav på kompensation på 25 % af billetprisen uden at fortabe retten til befordring, såfremt forsinkelsen overstiger en time. Såfremt forsinkelsen overstiger 2 timer, udgør kompensationsbeløbet 50 % af billetprisen. I alle tilfælde kan kompensationen ikke være mindre end EUR 6.Passageren har dog ikke krav på denne kompensation ved aflysning eller forsinkelse, der skyldes vejrforhold, der bringer en sikker sejlads i fare eller usædvanlige omstændigheder, der hindrer udførelsen af sejladsen, og som ikke kunne have været undgået, selv om alle rimelige forholdsregler var truffet, eller hvis forsinkelsen skyldes passagerens forhold.
 28. Rederiets erstatningsansvar i forbindelse med person- og tingsskade
  Rederiet er erstatningsansvarligt over for passageren for personskade i form af passagerens dødsfald eller tilskadekomst, der opstår på havet under befordringen, samt ved tab eller beskadigelse af bagage, inklusiv passagerens cykel, i overensstemmelse med Athen-forordningens bestemmelser.Rederiet er for så vidt angår søulykker uden ansvar, hvis ulykken skyldes forhold uden for transportørens kontrol, såsom krigshandlinger, naturbegivenheder eller tredjemands handlinger. Rederiet er for alle typer skader uden ansvar, hvis passagerens skade eller tab skyldes passagerens egne fejl eller forsømmelse, og hvis dette var en medvirkende årsag, kan Rederiet fritages for ansvar helt eller delvist.Rederiets erstatningsansvar for død og anden personskade er begrænset til mellem SDR 250.000 og SDR 400.000 afhængig af typen af ulykke, dog ikke ved forsæt eller grov uagtsomhed.Rederiets erstatningsansvar for bortkomst eller skade på passagerens cykel, cykelbagage mv. er begrænset til 2.250 SDR per passager.Rederiet er ikke ansvarligt for bortkomst eller skade på penge, værdipapirer og andre værdigenstande, såsom sølv, guld, ure, juveler, smykker og kunstgenstande, medmindre disse er blevet deponeret hos Rederiet efter aftale med henblik på opbevaring. I så fald er rederiets ansvar begrænset til SDR 3.375.Der gælder en selvrisiko på SDR 149 per passager ved beskadigelse eller bortkomst af passagerens bagage, herunder cykler og værdigenstande. Denne selvrisiko fratrækkes tabet eller skaden.
 29. Aflysning af sejlads fra Rederiets side:
  Såfremt en afgang aflyses eller forsinkes mere end 90 minutter, har passageren krav på omlægning af rejsen uden ekstraomkostninger, en gratis returrejse ved førstgivne lejlighed eller en tilbagebetaling af billetprisen. Der henvises til Søfartsstyrelsen resume af skibspassagerrettighedsforordningen.Rederiets samlede udgifter til indkvartering mv. i tilfælde af aflyste eller forsinkede afgange, der overstiger 90 minutter, efter i henhold til skibspassagerrettighedsforordningen er begrænset til EUR 80 per nat i højst tre nætter. Rederiet er dog slet ikke forpligtet til at arrangere eller betale for passagerens indkvartering mv., hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes vejrforhold, der bringer en sikker sejllads i fare.
 30. Rederiets annullering af befordring
  Rederiet kan nægte en passager befordringen, hvis passageren bl.a.:
  – ikke har betalt for befordringen i henhold til Aftalen (pkt. 4)
  – ikke fremviser gyldig billet eller opfylder indrejsereglerne i bestemmelseslandet (pkt. 8-10)
  – medtager ulovlig eller for meget baggage, dyr, køretøjer mv. i strid med Befordringsbestemmelserne (pkt. 14-15, 19-20)
  – ikke har påkrævet ledsager, herunder for børn og evt. handikappet eller bevægelseshæmmet (pkt. 12-13)
  – er ude af stand til at rejse på grund af sygdom, fysiske eller psykiske besværligheder eller af andre årsager og/eller er til mere end ubetydelig fare for andre passagerers sundhed eller sikkerhed
  – i øvrigt udviser en forstyrrende adfærd (f.eks. betydelig beruselse, hærværk eller uro), som kan bringe færgens drøft og sikkerheden om bord i fare, og/eller nægter at følge besætningens anvisninger (pkt. 18)
  – tidligere har overtrådt befordringsbestemmelserne
 31. Reklamation, forældelse mv.
  Passageren skal reklamere over evt. erstatningskrav mod Rederiet for skade på bagage før eller ved ankomsten eller, hvis skaden ikke er synlig, skriftligt inden for 15 dage fra færgens ankomst.Passagerens erstatningskrav mod Rederiet i henhold til Athen-forordningen, herunder for passagers død eller tilskadekomst eller bortkomst eller beskadigelse af bagage, inklusiv cykler, forældelse inden for to år i henhold til art. 16 i bilag 1 til Athen-forordningen.Alle passagerens øvrige erstatningskrav, herunder passagerens krav på grund af forsinkelse af overfarter, forældes to år efter dagen for færgens ankomst.Klage over Rederiet i henhold til skibspassagerrettighedsforordningen skal indsendes til Rederiet senest to måneder fra dagen, hvor sejladsen blev udført eller skulle have været udført. Klager skal fremsendes til hej@cykelfaergen.com. Der henvises i øvrigt til Søfartsstyrelsens resume af skibspassagerrettighedsforordningen.Såfremt passageren ikke tidsnok reklamerer, klager eller for forfølger sit krav efter ovenstående bestemmelser og de udfyldende regler, bortfalder passagerens krav i sin helhed.
 32. Lovvalg
  Disse Befordringsbestemmelser og enhver tvist, der måtte udspringe af Aftalen om transport i henhold til nærværende Befordringsbestemmelser, er, hvis ikke andet er anført, underlagt dansk ret.
 33. Ikrafttræden disse bestemmelser
  Disse Befordringsbestemmelser er trådt i kraft per 7. maj 2017.