Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/cykelfaergen.com/public_html/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 77

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/cykelfaergen.com/public_html/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 87
Athen-forordningen - Cykelfærgen
Warning: Creating default object from empty value in /var/www/cykelfaergen.com/public_html/wp-content/plugins/checkfront-wp-booking/checkfront.php on line 71

Athen-forordningen

Sammendrag af bestemmelserne om passagerrettigheder ved ulykker under søtransport

Transportøren skal som minimum give passagererne disse oplysninger forud for eller ved afrejsen i det omfang, denne forordning gælder deres befordring. Dette sammendrag er ikke retligt bindende.

Forordning (EF) nr. 392/2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer finder anvendelse i EU-medlemsstaterne og EØS-landene2 fra den 31. december 2012. Forordningen indeholder visse bestemmelser fra Athen-konventionen af 1974 om søtransport af passagerer og deres bagage, som blev ændret ved protokollen af 2002. Forordningen gælder for alle internationale transportører, herunder også transport mellem EU’s medlemsstater og visse typer af national transport, under betingelse af, at:

  • skibet fører en medlemsstats flag eller er registreret i en medlemsstat,
  • transportkontrakten er indgået i en medlemsstat, eller
  • afgangs- og/eller bestemmelsesstedet ifølge transportkontrakten ligger i en medlemsstat.

Forordningen omhandler transportørens erstatningsansvar over for passagerer, deres bagage og køretøjer såvel som bevægelseshjælpemidler i tilfælde af ulykker.

Forordningen har ingen indflydelse på transportørernes ret til at begrænse erstatningsansvaret ved ulykker i overensstemmelse med den internationale konvention om begrænsning af ansvaret for søretlige krav fra 1976, som blev ændret til sin nuværende form ved protokollen af 1996. I forordningen forstås ved ulykker både søulykker3 og andre ulykker, som kan opstå under søtransporten.

PASSAGERRETTIGHEDER

Ret til erstatning i tilfælde af død eller tilskadekomst Søulykker:

Passageren har i alle tilfælde ret til en erstatning fra transportøren eller dennes forsikringsselskab på op til 250 000 SDR4, medmindre der er tale om forhold, der er ude af transportørens kontrol, såsom krigshandlinger, naturbegivenheder eller tredjemands indgreb.

Der kan udbetales erstatninger op til 400 000 SDR, medmindre transportøren kan bevise, at ulykken er sket uden fejl eller forsømmelighed fra hans side. Andre ulykker: Passageren har ret til en erstatning fra transportøren eller dennes forsikringsselskab på op til 400 000 SDR, hvis han/hun kan bevise, ulykken skyldes fejl eller forsømmelighed fra transportørens side.

Ret til erstatning i tilfælde af tab eller beskadigelse af håndbagage Søulykker:
Passageren har ret til en erstatning fra transportøren på op til 2 250 SDR, med mindre transportøren kan bevise, at ulykken er sket uden fejl eller forsømmelighed fra hans side.

1 Sammendraget er udarbejdet i henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer, EUT L 131 af 28.5.2009, s. 24.
2 Forordningen finder anvendelse i EØS-landene i overensstemmelse med afgørelse nr. 17/2011 truffet af Det Blandede EØS-udvalg (EUT L 171 af 30.6.2011, s. 15) efter meddelelser fra de berørte EØS-lande.
3 Ved søulykke forstås der i denne forordning skibbrud, kæntring, kollision eller stranding, eksplosion eller brand om bord eller skibsfejl. Alle andre ulykker under søtransporten betegnes i dette sammendrag som andre ulykker.
4 Bortkomst eller beskadigelse, der skyldes en ulykke, beregnes ud fra såkaldte regningsenheder, hvilket er særlige trækningsrettigheder (SDR), som medlemsstaterne har hos Den Internationale Valutafond (alle EU-medlemsstater). Yderligere oplysninger og omregningskurser for SDR kan findes på http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm. Den 26. november 2012 var 1 SDR lig med 1,18 EUR.

2

Andre ulykker:
Passageren har ret til en erstatning fra transportøren på op til 2 250 SDR, hvis han/hun kan bevise, ulykken skyldes fejl eller forsømmelighed fra transportørens side.

Ret til erstatning i tilfælde af tab eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage

Passageren har ret til en erstatning fra transportøren på op til 12 700 SDR (køretøjer, herunder bagage efterladt i eller på køretøjet) eller 3 375 SDR (anden bagage), medmindre transportøren kan bevise, at ulykken er sket uden fejl eller forsømmelighed fra hans side.
Ret til erstatning i tilfælde af tab eller beskadigelse af værdigenstande Passageren har ret til en erstatning fra transportøren på op til 3 375 SDR i tilfælde af tab eller beskadigelse af penge, værdipapirer, guld, sølvtøj, juveler, smykker og kunstgenstande, men kun hvis disse værdigenstande efter aftale er blevet deponeret hos transportøren med henblik på opbevaring.

Rettigheder for passagerer med nedsat mobilitet med hensyn til erstatning for tab eller beskadigelse af bevægelseshjælpemidler eller andre specifikke hjælpemidler Søulykker: Passageren har ret til en erstatning fra transportøren, der svarer til genanskaffelsesværdien af det pågældende hjælpemiddel eller udgifterne til reparation, medmindre transportøren kan bevise, at ulykken er sket uden fejl eller forsømmelighed fra hans side. Andre ulykker: Passageren har ret til en erstatning fra transportøren, der svarer til genanskaffelsesværdien af det pågældende hjælpemiddel eller udgifterne til reparation, hvis han/hun kan bevise, ulykken skyldes fejl eller forsømmelighed fra transportørens side.

Ret til forskudsbetaling i tilfælde af ulykker under søtransport I tilfælde af en passagers død eller tilskadekomst har passageren eller en anden erstatningsberettiget person ret til et forskud til dækning af de øjeblikkelige økonomiske behov. Beløbet beregnes ud fra omfanget af den lidte skade, udbetales inden 15 dage og skal være mindst 21 000 EUR ved dødsfald.

PROCEDURE OG ANDRE BESTEMMELSER

Skriftlig anmeldelse I tilfælde af bortkomst eller beskadigelse af håndbagage eller anden bagage skal passageren rettidigt indgive skriftlig anmeldelse til transportøren5. I modsat fald mister passageren sin ret til erstatning.
Tidsfrist for påberåbelse af passagerrettigheder Erstatningssøgsmål skal bringes for en kompetent ret inden for to år. Forældelsesfristen fastsættes ud fra hvilket tab, der er tale om.

Undtagelser fra erstatningspligten Transportørens erstatningspligt kan begrænses, hvis han kan bevise, at en passagers død eller tilskadekomst eller tab eller beskadigelse af vedkommendes bagage skyldes passagerens egen fejl eller forsømmelighed. Der er ingen begrænsning for erstatningsbeløbenes størrelse, hvis det bevises, at skaden er forvoldt ved, at transportøren, dennes ansatte eller agenter eller undertransportøren har handlet forsætligt vel vidende, at skaden kunne forventes at opstå.

5 Ved åbenbar beskadigelse af håndbagage skal den skriftlige anmeldelse indgives før eller på tidspunktet for frabordestigning og for al anden bagage før eller på tidspunktet for dets udlevering. Ved beskadigelse af bagage, som ikke er åbenbar, eller ved bortkomst af bagage skal den skriftlige anmeldelse indgives senest 15 dage efter frabordestignings- eller udleveringstidspunktet eller fra det tidspunkt, hvor udleveringen skulle have fundet sted.